Reglement

For the English version, kindly click here.

Hieronder kan je het reglement lezen van onze tennisschool voor zowel jeugd als volwassenen lessen.

ARTIKEL 1

 • Onder een lesuur voor de jeugd (m.u.v. privé en duo lessen) wordt verstaan een tijdsduur van 50 minuten of 75 minuten.
 • Onder een lesuur voor de volwassenen en privé en duo lessen voor de jeugd wordt verstaan een tijdsduur van 60 minuten, inclusief 5 tot 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerling(en) worden gebruikt om een warming-up te doen en in te spelen.
 • Onder een halfuur privéles voor de volwassenen en de jeugd wordt verstaan een tijdsduur van 30 minuten, inclusief 5 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerling(en) worden gebruikt om een warming-up te doen en in te spelen.

ARTIKEL 2

 • Junioren zijn degenen die per 1 januari van het les jaar nog niet de 21-jarige leeftijd hebben bereikt.
 • Als u wilt deelnemen aan een cursus, dient u zich schriftelijk op te geven.
 • Als u zich opgeeft voor een cursus, betekent dit dat u akkoord gaat met het lesreglement.
 • Een cursus bestaat uit een van tevoren aangegeven aantal trainingen.
 • Duo en privé lessen hoeven niet in een reeks geboekt te worden. 

ARTIKEL 3

 • De directie van Tennisschool Berg & Dal behoudt zich het recht om zelf een trainer/trainster toe te wijzen voor de lessen.

ARTIKEL 4

 • Afhankelijk van de aanmelding kan de groepsgrootte (en dus de hoogte van de trainingskosten) aangepast worden. Dit zal in overleg gebeuren.

ARTIKEL 5

 • Er wordt geen reguliere les gegeven op officiële feestdagen en in de basis schoolvakanties tenzij anders afgesproken met de leerlingen.
 • De les data zijn te vinden op tennisschoolbergendal.nl.
 • Tennisschool Berg & Dal behoudt zich het recht voor om inhaallessen te plannen tijdens inhaalweken, inhaal weekenden, officiële feestdagen en vakanties. 

ARTIKEL 6

 • Voor jeugdlessen - Bij ziekte of afwezigheid van de trainer/trainster zal de training
  •    Worden verzorgd door een vervangende trainer/trainster.
  •    In de inhaalweek worden ingehaald.
  •    In een vakantie/ op een zaterdag/zondag worden ingehaald.
  •    Op een ander moment worden ingehaald in overleg met de trainer/trainster.
 • Voor lessen voor volwassenen - Bij ziekte of afwezigheid van de trainer/trainster zal de training:
  •    Worden verzorgd door een vervangende trainer/trainster. 
  •    In een vakantie/ op een zaterdag/zondag worden ingehaald.
  •    Op een ander moment worden ingehaald in overleg met de trainer/trainster.
 • Wanneer de banen niet bespeelbaar zijn en bij extreme weersomstandigheden (o.a. onweer/sneeuw) kunnen de lessen niet door gaan en wordt u door de trainer op de hoogte gesteld (d.m.v. een app/sms).
 • Bij slecht weer/regen/onbespeelbare banen zal de eerste training die niet door kan gaan worden ingehaald, een tweede training niet, de derde wel en de vierde niet, etc.. Na meer dan 2 inhaallessen kan Tennisschool Berg & Dal ervoor kiezen om de rest van de inhaallessen te geven in de vorm van een clinic of evenement. 
 • Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden gestopt, worden niet ingehaald.
 • Gemiste groepslessen vanwege een verhindering van de cursist kunnen alleen ingehaald worden indien er een plek is in een geschikte groep. Is dit niet het geval kan de les niet ingehaald worden.
 • Gemiste privé en duo lessen kunnen, mits 24 van te voren afgezegd, ingehaald worden in overleg met de leraar. Lessen die niet door kunnen gaan vanwege slecht weer/onbespeelbare worden ingehaald. De ingehaalde lessen vinden zo veel mogelijk plaats buiten de reguliere lestijd om.

ARTIKEL 7

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 • Na de eerste week van de lessen zal er gefactureerd worden door Tennisschool Berg & Dal. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 2 weken na datum vermeld op de factuur.
 • Bij een 2e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met €7,50. Bij de 3e herinnering komt daar nogmaals €7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau. 
 • In geval van non-betaling zal verdere deelname aan de lessen worden geweigerd.
 • Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist blijft het lesgeld verschuldigd.
 • Afzeggen van de cursus kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Afzegging van de cursus ná het bekendmaken van het lesuur en de lesgroep verplicht u tot het betalen van het volledige cursusgeld. U mag dan een vervanger sturen van hetzelfde niveau.
 • U mag de cursus kosteloos afzeggen indien u bent ingedeeld op een dag of tijdstip die u als verhinderd had opgegeven of minimaal 2 weken voor de start van de cursus.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld of een deel daarvan.

ARTIKEL 8

 • Tennisschool Berg & Dal gaat volgens de AVG-wet zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens kunnen gedeeld worden de trainers die bij Tennisschool Berg & Dal werken.

ARTIKEL 9

 • Directie van en trainers/trainsters die werken bij Tennisschool Berg & Dal zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

ARTIKEL 10

 • Als vanuit de overheid vanwege gezondheidsoverwegingen of andere redenen of door omstandigheden die buiten de invloed van Tennisschool Berg & Dal vallen het verzorgen van lessen of andere activiteiten niet mogelijk is, bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- bij een pandemie, zal Tennisschool Berg & Dal er alles aan doen om een alternatief te bieden en/of deze lessen en activiteiten al dan niet op een ander moment toch door te laten gaan, maar dit kan niet gegarandeerd worden. De cursist/deelnemer heeft geen recht op restitutie van het deelnamegeld.

 

Regulations 

The following regulations of our tennis school apply for both youth and adult lessons:

ARTICLE 1

 • A coaching session for youth (with the exception of private and duo lessons) has a duration of 50 or 75 minutes.
 • A lesson for adults, and private and duo lessons for youth, means a session with a duration of 60 minutes, including a 5-to-10-minute break for the trainer. This time can be used by the trainee(s) to warm up and get prepared.
 • A half-hour private lesson for adults and youth means a session with a duration of 30 minutes, including a 5-minute break for the trainer. This time can be used by the trainee(s) to warm up and get prepared. 

ARTICLE 2

 • Youth are those who have not yet reached the ager of 21 on January 1 of the school year.
 • If you want to participate in a course, you must register in writing.
 • By signing up for a course, you agree to the course rules.
 • A course consists of a predetermined number of training sessions.
 •  Duo and private lessons do not have a pre-set number of training sessions.

ARTICLE 3

 • The management of Tennis School Berg & Dal reserves the right to assign the coaches for the lessons.

 ARTICLE 4

 • Depending on the quantity of registrations received, the group size (and therefore the amount of the training costs) can be adjusted. This will be done in consultation with the specific group members.

ARTICLE 5

 •  No regular lessons are held on public holidays and during the basic school holidays unless otherwise agreed with the trainees.
 • The lesson dates can be found on tennisschoolbergendal.nl.
 • Tennis school Berg & Dal reserves the right to schedule catch-up lessons during catch-up weeks, catch-up weekends, official holidays and vacations.  

ARTICLE 6

 • For youth lessons - In case of illness or absence of the coach, the training will be
   
  •  provided by a replacement coach; or
  •  held during the catch-up week; or
  •  held in a holiday/on a Saturday/Sunday; or
  •  held another time in consultation with the coach.

 • For adults’ classes - In case of illness or absence of the coach, the training will be

  •    provided by a replacement coach; or
  •    held in a holiday/on a Saturday/Sunday; 
  •    held another time in consultation with the coach. 
 • When the courts are not playable, or in extreme weather conditions (e.g. thunderstorms/snow), the lessons cannot take place. In this event, you will be informed by the coach (by means of an app/sms).
 • In case of bad weather/rain/unplayable courts, the first training lesson that cannot take place will compensated for, a second training lesson will not be compensated for, the third will be and the fourth will not, etc.
 • If there are more than 2 lessons that need to be compensated for, Tennis School Berg & Dal can choose to give the rest of the lessons that need to be compensated for in the form of a clinic or event.If a lesson that has started needs to be stopped due to weather conditions, this will not be compensated for.
 • Missed group lessons due to the absence of the trainee can only be recovered if there is a suitable place in another group. If this is not the case, the lesson cannot be recovered.
 • Missed private and duo lessons can, if cancelled 24 hours in advance, be recovered in consultation with the coach. Lessons that cannot take place due to bad weather/unplayable courts will be compensated for. The catch-up lessons take place outside the regular lesson time as much as possible.

ARTICLE 7 

 • By signing the registration form you enter into a payment obligation, even if you do not make use of the right to participate in the course.
 • After the first week of the lessons, tennis school Berg & Dal will invoice you. Payment of the tuition fees due must be made within 2 weeks after the date stated on the invoice.
 • With a 2nd reminder, the amount due will be increased by €7.50. With the 3rd reminder, another €7.50 will be added, after which the file will be handed over to a collection agency. 
 • In case of non-payment, further participation in the lessons will be refused.
 • In the event of premature termination of the course by the trainee, the tuition fee remains due.
 • Cancellation of the registration for the course can only be done by e-mail. Cancellation of the registration for the course, after the publication of the schedule with the lesson time and the lesson group, obliges you to pay the full course fee. You may then send a replacement who has to be of the same level.
 • You may cancel the course free of charge if you are assigned on a day or time that you had specified as unable to attend or at least 2 weeks before the start of the course.
 • In case of injuries, illness, relocation, etc. there will be no refund of the tuition fee or part thereof.

 ARTICLE 8

 • Tennis school Berg & Dal handles your data carefully in accordance with the General Data Protection Regulations (GDPR). Your data can be shared with the coaches who work at Berg & Dal Tennis School.

ARTICLE 9

 • The management of and coaches who work at Tennis School Berg & Dal are not responsible for personal accidents and any resulting damage, nor for theft or damage to goods of the trainees.

ARTICLE 10

 • Should it not be possible to provide lessons or other activities due to force majeure situations, such as (but not exclusively) in the event of a pandemic, Tennis School Berg & Dal will do everything possible to offer an alternative  and/or to schedule the lessons and activities to another time. However this cannot be guaranteed. The trainee/participant is not entitled to a refund of the participation fee.