Inloggen op de website & Accounts van gezinsleden aan elkaar koppelen

For the English version, kindly click here

Als je bij ons al hebt gelest (reguliere lessen gevolgd als jeugd of volwassene of de jeugd kennismakingscursus gevolgd), kan je je account aanmaken op deze website! Mocht je nog geen lessen hebben gevolgd bij ons, kan je je account nog niet aanmaken, maar je kan je uiteraard wel inschrijven voor de tennislessen!

Hieronder worden er 3 dingen uitgelegd:

 1. Hoe maak ik een account en log ik in?
 2. Wat als inloggen niet lukt?
 3. Hoe stel ik het account in vanuit 1 emailadres als ik meerdere gezinsleden heb die op les zitten?

HOE LOG IK IN?

 1. Klik op het knopje ‘Inloggen’. Vul bij 'email / gebruiker' het emailadres in waaronder jij (of je kind) bekend bent bij de administratie van de Tennisschool (dit is ook het emailadres waarop je onze nieuwsbrieven ontvangt).
 2. Klik vervolgens op ‘opvragen?' en daarna op ‘Verstuur nieuw wachtwoord’.
 3. Je ontvangt binnen 5 minuten een tijdelijk wachtwoord op het ingevoerde emailadres.
 4. Vul opnieuw bij 'email / gebruiker' het emailadres en het tijdelijke wachtwoord in.
 5. Klik op ‘Inloggen’. Je wordt nu gevraagd het tijdelijke wachtwoord én twee keer een nieuw wachtwoord (zelf te bedenken wachtwoord dat bestaat uit 6 tekens waarvan minimaal 2 cijfers) in te voeren.
 6. Klik op 'bewaren' en je bent nu ingelogd.
 7. Je kunt vanaf nu inloggen met je emailadres én je eigen, nieuwe wachtwoord.
 8. Je hebt nu ook toegang tot het beveiligde deel van de website (o.a. persoonlijke gegevens).

INLOGGEN LUKT NIET, WAT NU?

Heb je geen email ontvangen binnen 5 minuten, dan heeft de Tennisschool waarschijnlijk geen of een onjuist/ander e-mailadres. Dat betekent dat je je e-mailadres moet laten invoeren/wijzigen voordat je de 1e keer kunt inloggen. Wat moet je doen:

 1. Mail je voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en je juiste emailadres naar info@tennisschoolbergendal.nl.
 2. De Tennisschool verwerkt/wijzigt het emailadres in de administratie.
 3. Zodra dit is verwerkt ontvang je een mail van de Tennisschool en kun je opnieuw inloggen (zie stappenplan ‘Hoe log ik in?’).

IK HEB MEERDERE GEZINSLEDEN DIE LESSEN VOLGEN BIJ TENNISCHOOL BERG & DAL. HOE KAN IK DEZE ACCOUNTS INSTELLEN VANUIT 1 EMAILADRES?

Hoera! Het is vanuit onze website mogelijk om meerdere gezinsleden te beheren vanuit 1 account. Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit kan regelen.

 1. Je kan de stappen volgen die hierboven zijn uitgelegd over ‘Hoe log ik in?’. Op deze manier heb je je account gecreëerd. Het enige wat er nu moet gebeuren is de verschillende accounts aan elkaar koppelen.
 2. De accounts aan elkaar koppelen moet geregeld worden door de Tennisschool. Je kan een mail sturen naar de Tennisschool met de namen en achternamen van de mensen die bij de Tennisschool lessen waarvan je de accounts aan elkaar wil koppelen, en dan zal de Tennisschool dit regelen.
 3. Zodra dit is verwerkt ontvang je een mail van de Tennisschool en kun je na het inloggen wisselen tussen de verschillende accounts door op ‘Account’ te klikken rechtsboven en vervolgens de juiste relatie te kiezen bij ‘bekijk website als’.
 4. Voor inschrijfformulieren kan je ook makkelijk de juiste relatie kiezen door de juiste relatie te kiezen onder het kopje ‘Relatie’.
 5. Mocht je meer duidelijkheid willen over bovenstaande proces, kijk dan het uitlegfilmpje op onze Facebook pagina.

Log in to the website & Link family members' accounts

 

If you have already taken lessons with us (you either followed regular lessons as a youth or adult or followed the youth introductory course), you can create your account on this website. If you have not yet taken lessons with us, you cannot create your account yet, but you can, of course, register for the tennis lessons.

Below, kindly find the explanation/help for the following:

1. How do I create an account and log in?

2. What if login fails?

3. How do I set up the account from an email address if I have several family members who are taking lessons?

HOW DO I LOG IN?

1.     Click on the 'Log in' button. Enter the email address under 'email / user' under which you (or your child) are known to the administration of the Tennis School (this is also the email address on which you receive our newsletters).

2.     Then click on 'request?' and then click on 'Send new password'.

3.     You will receive a temporary password at the registered email address within 5 minutes.

4.     Enter the email address and the temporary password again at 'email / user'.

5.    Click on 'Log in'. You will now be asked to enter the temporary password and a new password twice (your own password consisting of 6 characters, of which at least 2 have to be digits).

6.     Click on 'save' and you are now logged in.

7.    From now on you can log in with your email address and your own new password.

8.    You now also have access to the secure part of the website (including personal data).

WHAT HAPPENS IF I CANNOT LOG IN?  

If you have not received an email within 5 minutes, the Tennis School probably has no or an incorrect / different email address. This means that you must have your e-mail address entered/changed before you can log in for the first time. 

WHAT SHOULD I DO IN THIS CASE?

1.     Mail your first name, last name, address, date of birth and your correct email address to info@tennisschoolbergendal.nl.

2.     The Tennis School administration will proceed with processing and/or changing the email address.

3.     Once this is done, you will receive an email from the Tennis School accordingly. You can now log in again (see step-by-step plan 'How do I log in?').

I HAVE SEVERAL FAMILY MEMBERS WHO TAKE LESSONS AT BERG & DAL TENNIS SCHOOL. HOW CAN I SET UP THESE ACCOUNTS FROM ONE EMAIL ADDRESS?

 From our website it is possible to manage multiple family members from one account as explained below:

1.     You can follow the steps explained above on 'How do I log in?'. In this way you have created your account. All you have to do now is link the different accounts together.

2.     Linking the accounts must be arranged by the Tennis School. You can send an email to the Tennis School with the names and surnames of the people who take lessons at the Tennis School whose accounts you want to link, and the Tennis School will handle this.

3.     As soon as this has been processed you will receive an email from the Tennis School and after logging in you can switch between the different accounts by clicking on 'Account' at the top right and then choosing the correct relationship at 'view website as'.

4.     You can also easily choose the right relationship for registration forms by choosing the right relationship under the heading 'Relationship'.

5.     If you want more clarity about the above process, watch the explanation video on our Facebook page.